Γέφυρα Κόμβου Αιγινίου – Άνω διάβαση

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών της Άνω διάβασης – Γέφυρας Κόμβου Αιγινίου  στην Χ.Θ. 468+000 του Αυτ/μου ΠΑΘΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)