Εγνατία Οδός

Ανατινάξεις Ορύγματος στην περιοχή Πετροπηγής Καβάλας